صفحه اصلی / قرارداد تولید و خرید نهال

قرارداد تولید و خرید نهال

قرارداد

  ماده 1) طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین شرکت کارآفرینان دنیای البرز با شماره ثبت 10646 به آدرس: گرگان، بلوار نهارخوران، عدالت 1/103، ساختمان جوجه رئیس، طبقه دوم، واحد 8 بعنوان کارفرما (به نمایندگی آقای فرشاد یزدیان) از یک طرف و آقای: ……………………. به شماره ملی: …………………. و شماره تماس: …………………………. به آدرس: ……………………………………………….  به عنوان مجری و سرمایه گذار از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.                                                                                                                   

ماده 2) موضوع قرارداد:

سرمایه گذاری و اجرای طرح نهالستان به منظور تولید نهال یکساله تا سه ساله با منشأ بذر و ریشه لخت و قلمه در پاکت های گلدانی و سطلی خواهد بود که شامل گونه های مختلف درختی و درختچه ای با کاربرد در فضای سبز و جنگلکاری می باشد.

تبصره 1: توضیحات مربوط به نوع محصولات تولیدی و هزینه ها و قیمت تمام شده با پیش بینی سود 60 درصد به ازای هر واحد تولید (گلدان دارای نهال) و بر اساس قیمت فروش در جدول چهارگانه که اولین مرحله آن متعاقباً بعد از عقد قرارداد و پرداخت 10درصد از مبلغ سرمایه گذاری توسط مجری ارسال می گردد.

تبصره2: بعد از ارسال اولین مرحله جدول توجیهی،  هرگونه تغییر در نوع گونه ها یا تعداد آن متعاقبا در جدول تصحیحی ارسال می گردد و ملاک محاسبات نهایی می باشد.

ماده 3) مدت قرارداد:

مدت زمان اجرای طرح از زمان امضاء قرارداد تا پایان اسفند 97 می باشد و تمدید آن صرفاً با موافقت طرفین امکان پذیر می باشد.

ماده 4) مبلغ سرمایه گذاری:

مبلغ سرمایه گذاری  ……………………….. ریال ( معادل ……………………… تومان ) خواهد بود.

ماده 5) محل اجرای قرارداد:

این قرارداد در زمینی با متراژ……………………. واقع در ……………………………………. اجرا خواهد شد.

ماده 6) تعهدات مجری(سرمایه گذار):

تبصره1: مجری مکلف است از مواد اولیه مورد تایید کارفرما و یا معرفی شده توسط کارفرما و یا ارائه شده توسط کارفرما که با ابلاغ رسمی یا ایمیل به اطلاع تولید کننده می رسد جهت تولید استفاده نماید.

تبصره2:  تولید کننده مکلف است تنها بر اساس برنامه اجرایی (اجرای صحیح آبیاری و کلیه دستورالعمل های مکتوب مطروحه) با زمانبندی ارائه شده در تولید که توسط کارفرما ارائه می گردد جهت اجرای پروژه اقدام نماید.

تبصره3: تولید کننده می بایست صرفاً گونه های گیاهی هدف که در جداول توجیهی قرارداد به آن اشاره شده است را تولید و از فروش آن به غیر ممانعت نماید.

تبصره4: هرگاه تولید کننده از انجام تعهدات به عهده گرفته ( شامل: عملیات اجرایی بر اساس دستورالعمل ارائه شده، حفظ، نگهداری و آبیاری نهال ها ) ناتوان و یا نتیجه کار برای کارفرما، به غیر از آنچه در متن قرارداد متعهد شده حاصل شده و یا تحت هر شرایطی نتواند تعهدات خود را در مقابل کارفرما طبق این قرارداد اجرا نماید، آنگاه کارفرما
می تواند نسبت به توقف قرارداد و اعلام خسارت و یا فسخ آن طی یک اظهارنامه رسمی اقدام نماید.

تبصره5: در صورت از بین رفتن یا خسارت و یا افت محصول و یا موارد ذکر شده در تبصره 4 ناشی از عدم اجرای دستورالعمل های ارسالی مکتوب از طرف کارفرما باشد مبلغ 10 درصد از سود پیش بینی در جدول توجیهی به جهت هزینه های مدیریتی و اداری کارفرما در مدت اجرای طرح از مجری اخذ خواهد شد.

تبصره 6: مجری مکلف است که کلیه دستورالعمل ها و سوالات مطروحه ارسالی توسط کارفرما (به صورت مکتوب یا سامانه پیامک) را متقابلاً به صورت مکتوب پاسخ دهد؛ بدیهی است توضیحات شفاهی و تماس های تلفنی فاقد ارزش بوده و مستند نخواهد بود.

تبصره7: مجری متعهد می گردد بعد از دریافت جداول توجیهی، نسبت به پرداخت کلیه هزینه های بذر و نهال، قلمه ،کود و پاکت حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری اقدام نماید بدیهی است تأخیر در پرداخت مشمول کسورات روز شمار سود پیش بینی اولیه خواهد شد.

تبصره 8: مجری موظف به خرید نهاده های تولید از کارفرما می باشد. بدیهی است کارفرما میتواند در طول اجرای پروژه نسبت به خروج مرحله ای نهال ها طی یک صورتجلسه رسما اقدام نماید.

تبصره9: با توجه خرید نهاده های تولید مجری از کارفرما در صورت عدم کیفیت و سلامت نهاده های ارسالی مجری میتواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارسال کتبا موضوع را به آدرس پستی کارفرما  اعلام نماید تا کارفرما نسبت به رفع آن اقدام نماید در غیر اینصورت موضوع عدم کیفیت و سلامت ملغی می باشد.

تبصره 10: مجری موظف می باشد با توجه به پایان زمان اجرای قرارداد و درخواست مکتوب کارفرما نسبت به جداسازی نهال ها بر اساس دستورالعمل مکتوب ارائه شده بارگیری و ارسال اقدام نمایید.

ماده 7) تعهدات کارفرما:

تبصره1:هدایت فنی و کنترل کیفی با حضور کارشناس ناظر

تبصره2: کارفرما متضمن کیفیت سلامت نهاده های تحویلی (کود ،پاکت) به مجری خواهد بود.

تبصره3: بنا بر تشخیص کارفرما کارشناس ناظری معرفی میگردد که به صورت محسوس و نامحسوس جهت کنترل و تنظیم گزارش پیشرفت کار در مراحل مختلف زمانی در محل اجرای پروژه حاضر خواهد بود.

تبصره4: چنانچه خسارت وارده به پروژه ناشی از موارد مربوط به موضوعات فنی و یا سلامت نهاده ها توسط کارفرما باشد، کارفرما موظف است تا نسبت به واکاری در مدت زمان تمدید قرارداد نسبت به تولید با هزینه تهیه نهاده های اولیه اقدام نماید.

تبصره 5: کارفرما موظف است تا 30 روز پس از پایان مدت اجرای قرارداد بعد از انتقال محصول نسبت به خرید و تسویه حساب کامل مطابق با شرح منکعس در جدول توجیهی نهایی پس از خروج اقدام نماید و در صورت تاخیر در پرداخت، روزانه مبلغ 250.000ریال به عنوان دیرکرد قرارداد علاوه بر مبلغ مزبور به مجری بپردازد.

تبصره6: مجری با آگاهی به اینکه فاقد پروانه تولید می باشد؛ لذا هر گونه مسئولیت و عواقب ناشی از مشکل ایجاد شده از نظر حقوقی و قانونی در تولید شامل: مسائل و یا هرگونه محدودیت های مطروحه از طرف سازمان های ذیربط مانند جهاد کشاورزی، تأمین اجتماعی و … را به عهده می گیرد .  

ماده 8) شرایط ضمن قرارداد:

تبصره 1: در صورت وقوع قوه قاهره و شرایط خاص برای طرفین، اجرای طرح تا رفع آن به تعویق خواهد افتاد و در صورت عدم امکان اجرای قرارداد به طورکلی کلیه تعهدات طرفین ساقط خواهد شد.

تبصره2: چنانچه هریک از طرفین پس از عقد قرارداد و پرداخت وجه، اقدام به فسخ قرارداد نماید، معادل 5 % از مبلغ قرارداد از ایشان کسر می گردد.

تبصره3: چنانچه هر یک از طرفین بعد از تهیه طرح توجیهی اقدام به فسخ قرارداد نماید، مبلغ 10%  از کل قرارداد کسر و به طرف دیگر پرداخت میگردد.

تبصره4: چنانچه مجری بعد از  تهیه و ارسال مواد اولیه به محل اجرای طرح اقدام  به  فسخ قرارداد نماید، ضمن استرداد نهاده ها، معادل20% از کل مبلغ قرارداد از مجری کسر می گردد.

تبصره5: هرگونه تغییر در مواد این قرارداد که طرفین لازم بدانند در صورت توافق به صورت الحاقیه به این قراداد اضافه خواهد شد.

ماده 9) بروز اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف با انتخاب 3 داور مرضی الطرفین ( یک نفر از طرف شرکت البرز، یک نفر از جانب طرف دوم قرارداد و نفر سوم به انتخاب داور اول و دوم) نسبت به حل اختلاف اقدام خواهد شد.

ماده10) نسخ قراداد:

این قراداد در 10 ماده و 23 تبصره در دو نسخه متحدالمتن و با اعتبار یکسان تنظیم که به امضای طرفین قرارداد رسیده و مبادله گردید.

 دانلود قرارداد تولید و خرید نهال- PDF